Đã chỉnh permission 755 cho folder và 644 cho file nhưng vẫn không bị báo lỗi “Can not create folder” trong WordPress trên Centos 7 WordPress hỏi nhập thông tin FTP Đổi tên thư mục wp-content thành thư mục khác…