• Đã chỉnh permission 755 cho folder và 644 cho file nhưng vẫn không bị báo lỗi “Can not create folder” trong WordPress trên Centos 7
# Ownership
sudo chown apache:apache -R /data/www/html/sites/mysite
cd /data/www/html/sites/mysite
 
# File permissions, recursive
find . -type f -exec chmod 0644 {} \;
 
# Dir permissions, recursive
find . -type d -exec chmod 0755 {} \;
 
# SELinux serve files off Apache, resursive
sudo chcon -t httpd_sys_content_t /data/www/html/sites/mysite -R
 
# Allow write only to specific dirs
sudo chcon -t httpd_sys_rw_content_t /data/www/html/sites/mysite/logs -R
sudo chcon -t httpd_sys_rw_content_t /data/www/html/sites/mysite/uploads -R
httpd_sys_content_t – for allowing Apache to serve these contents and httpd_sys_rw_content_t – for allowing Apache to write to those path
 • WordPress hỏi nhập thông tin FTP
Add this to wp-config.php:

define('FS_METHOD','direct');
 • Đổi tên thư mục wp-content thành thư mục khác

Add thêm vào file wp-config.php, trong đó Folder_Name là tên folder mới bạn đổi từ wp-content.

//Rename wp-content folder
define ('WP_CONTENT_FOLDERNAME', 'Folder_Name');

Add thêm đoạn code này:

//Define new directory path
define ('WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . WP_CONTENT_FOLDERNAME);
 
//Define new directory URL
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');
define('WP_CONTENT_URL', WP_SITEURL . WP_CONTENT_FOLDERNAME);

Save file và enjoy thôi 😀

 • Sửa Permalink của WordPress thành URL “đẹp đẹp”
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/file_name.conf

Thêm đoạn sau đây vào trong phần code server

location / {
      #try_files $uri $uri/ =404;
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args; 
}

Restart lại dịch vụ

systemctl restart nginx

Enjoy thôi 😀